Apie projektą

Projektas:
Ugdymo modelio „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, skatinančio mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijose.

Projekto partneriai:
Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Šiaulių universiteto Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedra, Lietuvos edukologijos universitetas (Socialinės komunikacijos institutas), Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacija.

Projekto apimtis:

19-a Lietuvos mokyklų.

Projekto laikotarpis:
2010 lapkričio 25 d. – 2014 m. vasario 28 d.

Projektas įgyvendinamas pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. V-1966 „Dėl finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Projektui skirtos ES Europos socialinio fondo lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, nustatytos jų administravimo tvarka bei sąlygos.

Planuojami projekto rezultatai:

1. Kiekybinis ir kokybinis tyrimas, palyginantis situacijos pasikeitimą prieš modelio taikymą ir įdiegus modelį, taip pat įvertinantis įgyvendintų veiklų sėkmę ir efektyvumą.

2. Įdiegtas „Ugdymo modelis „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, skatinantis mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijose“, kurio metu bus apmokyta 30 mokymosi visą gyvenimą administracijos darbuotojų (ugdymo modelis „Mokykla tėvams ir auklėtojams“), 150 tėvų (ugdymo modelis „Mokykla tėvams ir auklėtojams“), 150 mokytojų (ugdymo modelis „Mokykla tėvams ir auklėtojams“), taip pat įdiegta programa „Tiltai“ ir pagal ją apmokyta 30 švietimo pagalbos specialistų, 10 ugdymo modelio MTA trenerių bei 453 mokiniai, 3 nevyriausybinių organizacijų nariai.

3. Suorganizuota stažuotė Lenkijoje (18 asm.). Ugdymo modelis „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ veikia nepriklausomai nuo kultūrinių bei kitokių skirtumų, todėl Lenkijos patirtį bus įmanoma lengvai pritaikyti ir Lietuvai. Be to, ši stažuotė turės papildomą naudą – ji padės užmegzti santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos mokyklų ir šiuo pagrindu leis kurti tarptautinį tinklą mokyklų, naudojančių tą patį ugdymo modelį, įgalins mokyklas bendradarbiauti ir dalintis pozityviąja patirtimi.

4. Sukurta informacinė sistema internetinėje erdvėje.
Šios sistemos tikslas:
- apjungti į virtualią erdvę švietimo ugdymo institucijas, taikančias „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ ugdymo modelį,
- lavinti modelį taikančių mokytojų ir tėvų žinias bei įgūdžius,
- įtraukti šias grupes į bendrą patirties dalinimosi procesą,
- skatinti tarpusavio bendravimą tarp atskirų asmenų ir/ar grupių,
- suteikti unifikuotą vietą kompetentingam specialisto patarimui ir/ar kokybiškai, patikimai informacijai, susijusiai su „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ ugdymo modeliu, gauti.

5. Supervizijos. Siekiant užtikrinti parengtų ugdymo modelio „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ kokybę, bus organizuotos supervizijos. Supervizijos bus teikiamos 10-iai trenerių, išklausiusių programos „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ bei 30 programos „Tiltai“ trenerių rengimo kursą. Taip pat bus organizuotos grupinės supervizijos 150 Mokytojų savitarpio pagalbos grupių vedėjams, 30 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų.

6. Tarptautinė konferencija. Bus skirta ugdymo modelio „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ pristatymui, jo viešinimui, projekto veikloms bei rezultatams, pozityviajai praktikai pristatyti, paskatins dalyvius iš skirtingų apskričių/savivaldybių bendrauti tarpusavyje ir dalintis pozityviąja patirtimi, nacionaliniam ir tarptautiniam mokyklų bendruomenių bendradarbiavimui ir bendravimui skatinti, leisti dalyviams susipažinti su užsienio šalių patirtimi.

Prenumeruoti naujienlaiškį

El. pašto adresas:
Prisijungti

 

 

   

Užmiršote slaptažodį? 

Norėdami tapti registruotu vartotoju, prašome susisiekti su mumis info@mokyklavisiems.lt